การลำดับรายการ

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

การจัดลำดับหน้าเมื่อมีการ list object จาก API request

Request Parameters

Parameter Value
from (optional, default: 1970-01-01T00:00:00Z, format: iso8601) The UTC date and time limiting the beginning of returned records. E.g.: 2014-10-20T00:00:00Z
to (optional, default: current UTC Datetime, format: iso8601) The UTC date and time limiting the end of returned records.
offset (optional, default: 0) The offset of the first record returned. I.e.: How many records to skip from the beginning.
limit (optional, default: 20, maximum: 100) The maximum amount of records returned.
order (optional, default: chronological) The order of the list returned. I.e.: chronological (from earliest to latest), reverse_chronological (from latest to earliest)

Response parameters

Parameter Value
object (string) The string list.
from (datetime, format: iso8601) The UTC date and time limiting the beginning of returned records. E.g.: 2014-10-20T00:00:00Z
to (datetime, format: iso8601) The UTC date and time limiting the end of returned records.
offset (integer) The offset of the first record returned.
limit (integer) The maximum amount of records returned.
total (integer) Total amount of records between from and to
data (array) Array of returned objects (charges, cards, ...)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้เป็นการดึงข้อมูลบัตรและจัดแบ่งการแสดงผลข้อมูลนั้นๆ เป็นหน้า โดยหลักการเดียวกันนี้สามารถใช้กับ list API ทั้งหมด ส่วนค่า parameter สามารถกำหนดขึ้นได้เอง

curl https://api.omise.co/customers/cust_test_4xs68oo1vgalgffzsyw/cards \
 -X GET \
 -u skey_test_4xs68olyuul9lmmp375: \
 -d "from=2014-10-20T00:00:00Z" \
 -d "to=2014-10-25T00:00:00Z" \
 -d "offset=1" \
 -d "limit=5"
{
 "object": "list",
 "from": "2014-10-20T00:00:00Z",
 "to": "2014-10-25T00:00:00Z",
 "offset": 1,
 "limit": 5,
 "total": 2,
 "data": [
  {
   "object": "card",
   "id": "card_test_4xs68on6y9b4teqliza",
   "livemode": false,
   "location": "/customers/cust_test_4xs68oo1vgalgffzsyw/cards/card_4xs68on6y9b4teqliza",
   "country": "",
   "city": "Bangkok",
   "postal_code": "10310",
   "financing": "",
   "last_digits": 4242,
   "brand": "Visa",
   "expiration_month": 10,
   "expiration_year": 2018,
   "fingerprint": "uBNb5Z5J6firoMoDo80jEc1X/QucKQ4SCu80kP9U0gE=",
   "name": "Somchai Prasert",
   "created": "2014-10-20T04:47:15Z"
  }
 ]
}
เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว