Release Notes

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

อัปเดตที่กระทบต่อระบบทำงานเดิม (breaking updates)

ตารางด้านล่างคืออัปเดตที่มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันใช้งานบนแดชบอร์ดหรือ API

วันที่ โดเมน รายละเอียด URL
2019/05 API See Upgrade Guide Upgrade Guide
2015/11 API charge[captured] become charge[paid] Charge docs

อัปเดตที่ไม่กระทบต่อระบบทำงานเดิม (non-breaking updates)

ตารางด้านล่างคืออัปเดตที่เพิ่มฟังก์ชันใช้งานให้กับแดชบอร์ดหรือ API

วันที่ โดเมน รายละเอียด URL
2019/05 API See Upgrade Guide Upgrade Guide
2015/11 API Added card[bank] Card docs
2015/11 API Added charge[status] Charge docs
2015/11 Dashboard/API Added WebHooks Webhooks docs
2015/05 Dashboard/API Ability to have multiple recipients per account Recipients docs
2015/03 Dashboard/API Ability to manage disputes Dispute docs
2015/03 Dashboard Improved testing interface Tests
2015/02 Dashboard Ability to create transfers from the dashboard Dashboard transfers docs
เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว